Ana səhifə | Laboratoriya | Akkreditasiya sahəsi

İstehlak Mallarının Ekspertizası Mərkəzinin Mərkəzi Qida və Qeyri-ərzaq Mallarının Sınaq laboratoriyası

(Xırdalan şəh. H.Əliyev pros. 120)

İstehlak Mallarının Ekspertizası Mərkəzinin Mərkəzi Qida Sınaq Laboratoriyası 16 aprel 2012-ci ildə Latviyanın Beynəlxalq Akreditasiya Bürosu olan Latak tərəfindən akreditasiya olunmuş, 7 aprel 2016-cı il tarixindən Akreditasiyanın müddəti daha 5 il müddətinə uzadılmışdır.

AKKREDİTASİYA SAHƏSİ

Sıra
sayı

Sınağı aparılan məhsulun adı

Sınaqların adı və yaxud təyin olunan parametrlər

Sınaq metodunun NS-nin şifri

1

2

3

4

1

Buğda -orqanoleptik göstəricilərin təyini; (iyi,rəngi,xarici görünüşü) ГОСТ 10967-90
-nəmliyin təyini; ГОСТ 13586.5-2015
-zibilin,buğdanın xüsusi qarışıqların,xırdalığın və iriliyinin miqdarının təyini; ГОСТ 13586.2-83
-yapışqanlığın təyini; ГОСТ 13586.1-2015
-ziyanvericilərlə yoluxma və zədələnmə; ГОСТ 13586.4-83
-naturasının təyini; ГОСТ 10840-64
-küllülüyün təyini; ГОСТ 10847-74
-nişastanın təyini; ГОСТ 10845-98
-cücərtmə enerjisi və cücərtmə qabiliyyətinin təyini; ГОСТ 10968-88
-turşuluğun təyini; ГОСТ 10844-74
-şüşəvariliyin təyini; ГОСТ 10987-76
-Sürməli dən,umumi dən qarışığ,bitbağa ilə yoluxma; ГОСТ 30483-97
-yapışqanlığın təyini; ГОСТ 13586.1-2015
-düşmə ədədinin təyini; ГОСТ 27676-88
2 Un -Orqanoleptik göstəricilərin təyini; ГОСТ 27558-87
-Nəmliyi; ГОСТ 9404-88
-ziyanvericilərlə yoluxma və zədələnmə; ГОСТ 13586.4-83
-Küllülüyü; ГОСТ 27494-87

-nişastanın təyini;

ГОСТ 10845-98

-Narınlığı;

ГОСТ 27560-87

-Yapışqanlıq:
- kəmiyyəti
- keyfiyyəti

ГОСТ 27839-88

- Metal-maqnit qarışığı;

ГОСТ 20239-74

-Ziyanvericilərlə yoluxma,ziyanvericilərlə çirklənmə;

ГОСТ 27559-87

-Buğda unundan hazırlanmış çörəkdə “Kartof xəstəliyi “ törədicilər ilə yoluxma;

ГОСТ 27669-88

3

Manna yarması

-Orqanoleptik göstəricilərin təyini;

ГОСТ 26312.2

-Nəmliyi;

ГОСТ 26312.7

-Küllülük;

ГОСТ 26312.5

-İriliyi;

ГОСТ 26312.4

-Ziyanveriçilərlə yoluxma;

ГОСТ 26312.3

4

Buğda yarması

-Keyfiyyətli özək;

ГОСТ 26312.4-84

5

Qarabaşaq yarması

-Ziyanvericilərlə yoluxma;

ГОСТ 26312.3-84

-Metal-maqnit qarışığı;

ГОСТ 20239-74

6

Makaron məmulatları

-Orqanoleptik göstəricilərin təyini;

ГОСТ 14849-89

-Nəmliyi;

-Turşuluq;

-Bişirilmiş məmulatın formasını saxlama qəbiliyyəti;

-Qırıntının kütlə payı;

-Deformasiya olmuş məmulatın kütlə payı;

-Metal-maqnit qarışığı;

-Taxıl ehtiyatları ziyanvericilərinin mövcudluğu;

7

Çörək və çörək bulka məmulatları

-Orqanoleptik göstəricilərin təyini;

ГОСТ 5667-65

-Yumşaq hissənin nəmliyi;

ГОСТ 21094-75

-Yumşaq hissənin turşulugu;

ГОСТ 5670-96

-Məsaməlik ;

ГОСТ 5669-96

8

Dənli paxlalı bitkilər (lobya, mərci, maş, noxud, lərgə, soya və.s.)

-Orqanoleptik göstəricilərin təyini;

ГОСТ 10967

-Zibil qarışığı,dən qarışığı,ziyanvericilərlə yoluxma;

ГОСТ 30483

-Ziyanvericilərlə yoluxma,ziyanvericilərlə çirklənmə;

ГОСТ 13586.4-83

9

Təbii bal

-Orqanoleptik göstəricilərin təyini;

ГОСТ 19792-01

-tozcuqların təyini;

-suyun kütlə payının təyini;

-reduksiyaedici şəkərin və saxarozanın kütlə payının təyini;

-diaztaz rəqəminin təyini;

-oksimetil furfurolun təyini;

-ümumi turşuluğun təyini;

10

Qənnadı məmulatları

-Orqanoleptik göstəricilərin təyini;

ГОСТ 5897-90

-şəkərin təyini;

ГОСТ 5903-89

- turşuluğun və qələviliyin təyini;

ГОСТ 5898-87

-yağın kütlə payının təyini;

ГОСТ 31902-2012

- nəmliyin və quru maddələrin təyini;

ГОСТ 5900-2014

-sulfid turşusunun təyini;

ГОСТ 26811-2014

- küllülüyün və metal qarışığının təyini;

ГОСТ 5901-2014

11

İctimai iaşə qida məhsulları

-nəmliyin və quru qalığın təyini;

ГОСТ 3626-73

-yağın kütlə payının təyini;

ГОСТ 5867-90

- xörək duzunun təyini;

ГОСТ 9957-2015

- ümumi turşuluğun təyini;

ГОСТ 3624-92

- spirtin təyini;

ГОСТ 13191-73

12

Şəkər

-nəmliyin və quru qalığın təyini;

ГОСТ 12570-98

- saxarozanın təyini;

ГОСТ 12571-98

- metal qarışığının təyini;

ГОСТ 12573-2013
- küllülüyün təyini; ГОСТ 12574-93
- orqaleptik göstəricilərin təyini; ГОСТ 12576-2014
- netto çəkisinin təyini; ГОСТ 26521-85

13

Meyvə, tərəvəz və onların emalı məhsulları - ekstraklarda çöküntünün təyini; ГОСТ 8756.9-78
- lətin təyini; ГОСТ 8756.10-2015
- titirlənən turşuluğun təyini; ГОСТ 25555.0-82
- mineral qarışıqların təyini; ГОСТ 25555.3-82
- küllülüyün təyini; ГОСТ 25555.4-91
- kükürd-dioksinin təyini; ГОСТ 25555.5-2014
- pH-ın təyini; ГОСТ 26188-84
- quru maddələrin və nəmliyin kütlə payı; ГОСТ 28561-90
- qarışıqların təyini; ГОСТ 26323-2014
- xloridlərin kütlə payı; ГОСТ 26186-84

14

Heyvan və bitki mənşəli yağlar - orqaleptik göstəricilərin təyini; ГОСТ 5472-50
- küllülüyün təyini; ГОСТ 5474-66
- yod ədədinin təyini; ГОСТ 5475-69
- turşuluq ədədinin təyini; ГОСТ 31933-2012
- rəngin təyini; ГОСТ 5477-2015
- alışma temperaturunun təyini; ГОСТ 9287-59
- nəmliyin və uçucu turşuların təyini; ГОСТ 11812-66
- sabunlaşma ədədinin təyini; ГОСТ 5479-64
- sabunlaşmayan maddələrin təyini; ГОСТ 5481-2014
- peroksid ədədinin təyini; ГОСТ 26593-85
- sabuna keyfiyyət reaksiyası; ГОСТ 5480-59
- yağ turşularının təyini; ГОСТ 51483-99
ГОСТ 51486-99
ГОСТ 31633-2012
ISO 12966-4:2015

15

Ədviyyatlar - orqanoleptik göstəricilərin təyini;  
- küllülüyün təyini; ГОСТ 28878-90
- qarışıqların təyini; ГОСТ ISO 927-2014
- nəmliyin təyini; ГОСТ 28879-90
ГОСТ 28606-90

16

Çay - quru maddələrin təyini; ГОСТ ISO 1572-2013
- küllülüyün təyini; ГОСТ ISO 1576-20130
ГОСТ ISO 1575-2013
- tanin və kofenin təyini; ГОСТ ISO 10727-2013
- orqanoleptik göstəricilərin təyini;
-metal qarşıqların təyini;
ГОСТ 32170-2013
ГОСТ 32572-2013
17 Qəhvə, kakao tozu - Kofeinin kütlə payının təyini; ГОСТ P 51182-98

18

Alkoqolsuz içkilər, şirələr - orqaleptik göstəricilərin təyini; ГОСТ 6687.5-86
ГОСТ 23268.1-91
- quru maddələrin təyini; ГОСТ 6687.2-90
- turşuluğun təyini; ГОСТ 6687.4-86
- ümumi codluğun təyini; ГОСТ 31954-2012
- aktiv xlorun təyini; ГОСТ 18190-72
- quru qalıın təyini; ГОСТ 18164-72
- sulfatın təyini; ГОСТ 319402013
ГОСТ 23268.4-78
-benzoy və sorbin turşusunun təyini; NMKL 124, 1997 (ГОСТ 23268.4-78)
- nitratların təyini; ГОСТ 33045-2014
- karbon qazının təyini; ГОСТ 23268.2-91
- hidrokarbonatlarının təyini; ГОСТ 23268.3-78
- kalsium, maqneziumun təyini; ГОСТ 23268.5-78
- natrium ionlarının təyini; ГОСТ 23268.6-78
- ammonium ionunun təyini; ГОСТ 23268.10-78

19

Uşaq yeməkləri - orqanoleptik göstəricilərin təyini; ГОСТ 29245-91
- yağın kütlə payının təyini; ГОСТ 30648.1-99
- zülalların təyini; ГОСТ 30648.2-99
- aktiv turşuluğun təyini; ГОСТ 30648.5-99
- A qrup vitaminlərin təyini; ГОСТ 30627.1-98
- C qrup vitaminlərin təyini; ГОСТ 30627.2-98
- E qrup vitaminlərin təyini; ГОСТ 30627.3-98
- PP qrup vitaminlərin təyini; ГОСТ 30627.4-98
- B qrup vitaminlərin təyini; - ГОСТ 30627.5-98

20

Quş əti və yumurta - orqanoleptik göstəricilərin təyini; ГОСТ 7702.0-74
- fiziki-kimyəvi göstəricilərin təyini; ГОСТ 30364.1-97
- təzəliyin təyini; ГОСТ 31470-2012
- nəliyin kütlə payı; ГОСТ 31962-2013
21 Jelatin - orqanoleptik, fiziki-kimyəvi göstəricilərin təyini; ГОСТ 11293-89
22 Nişasta - orqanoleptik, fiziki-kimyəvi göstəricilərin təyini; ГОСТ 33444-2015
23 Xörək duzu - yodun və tiosulfat natriumun təyini;
- fiziki-kimyəvi göstəricilərin təyini;
ГОСТ 51575-2000
ГОСТ 33770-2016
ГОСТ 33769-2016
ГОСТ 33771-2016

24

Süd və süd məhsulları - pasterilizasiyanın təyini; ГОСТ 3623-2015
- turşuluğun təyini; ГОСТ 3624-92
ГОСТ 30305.3-95
ГОСТ 30648.4-99
- sıxlığın təyini; ГОСТ 3625-84
- nəmliyin və quru maddələrin təyini; ГОСТ 3626-73
ГОСТ 30305.1-95
- natrium xloridin təyini; ГОСТ 3627-81
- şəkərin təyini; ГОСТ 3628-78
- yağın təyini; ГОСТ 5867-90
- zülalın təyini; ГОСТ 23327-98
ГОСТ 25179-2014
- sodanın təyini; ГОСТ 24065-80
- hidrogen peroksidin təyini; ГОСТ 24067-80
- pH-ın təyini; ГОСТ 32892-2014
- orqanoleptik göstəricilərin təyini; ГОСТ 28283-2015
- həllolma indeksinin təyini; ГОСТ 30305.4-95
- süd turşusunun təyini; ГОСТ P 51196-98 (İSO 8069-86)
- nitrit və nitratların təyini ГОСТ P 51460-99
-nişastanin təyini ГОСТ P 54759-2011
-fosfatazanın təyini ГОСТ 3623-73
-sterinlərin təyini; ISO 18252 İDF200
25 Kərə və spred yağlarda - yağ turşuları ГОСT P 52100-2003
ГОСT P 53253-2004

26

Ət və ət məhsulları - orqanoleptik göstəricilərin təyini; ГОСТ 7269-2015
ГОСТ 9959-2015
- nitritlərin təyini; ГОСТ 8558.1-2015
ГОСТ 29299-92
- nəmliyin təyini; ГОСТ 9793-74
- nişastanın təyini; ГОСТ 10574-91
ГОСТ 29301-92
- duzun təyini; ГОСТ 9957-2015
- yağın təyini; ГОСТ 23042-2015
- zülalın təyini; ГОСТ 25011-81
- təzəliyin təyini ГОСТ 7269-2015
ГОСТ 20235.0-74

27

Balıq və balıq məhsulları - orqanoleptik göstəricilərin təyini; ГОСТ 7631-2008
- azotun, ammonyakın, hidrogen sulfidin təyini; ГОСТ 7636-85
- zəhərliliyin təyini; ГОСТ 29136-91
- duzun təyini;; ГОСТ 7636-85
ГОСТ 27207-87
- yağın təyini; ГОСТ 7636-85
- zülalın təyini; ГОСТ 25011-81
- bor turşusunun ГОСТ 27001-86
- histaminin təyini AOAC 977.13

28

Tərkibində yağ saxlayan qida məhsullarında - pestisidlərin təyini; ГОСТ 13496.20-2014
ГОСТ 23452-2015
ГОСТ 30349-96
EN 1528:1996

29

Fındıq -mikotoksinlərin (aflotoksinlərin) təyini; ГОСТ 30771-01
ГОСТ 28038-89

30

-Ət və ət məhsulları;
-Süd və süd məhsulları;
-Balıq;
-Taxıl, dəyirman-yarma və çörək bulka məmulatları;
-Şəkər və qənnadı məmulatları;
-Meyvə-tərəvəz məhsulları;
-Yağ xammaları və piy məhsulları;
-İçkilər
-Uşaq qidaları;
Ağır metallar:
- qurğuşun;
- kadmium;
- dəmir;
- mis;
AOAC 999.11
-dioksinin təyini; EC 709/2014
EC 589/2014
-Kif və Maya göbəlikləri; ГОСТ 10444.12-94
-MafanMM; ISO 4833-3013 (ГОСТ 10444.15-94, ГОСТ P 50396.1-92, ГОСТ 9958-81, ГОСТ P 25102-90, ГОСТ 9225-84)
-BÇBQ(kolformlar)-bağırsaq çöpü bakteriyalar qrupunun təyini; İSO 4831-2006 (ГОСТ 7702.2 -93, ГОСТ P 50454-92, ГОСТ 30726-01, ГОСТ 26972-85, ГОСТ 50474-93, ГОСТ 9225-84)
- S-aureusun təyini; İSO 6888 -1+ A 2005 (ГОСТ 10444.2-94, ГОСТ 30347-97)
- patoqenlər, o cümlədən Salmonellər; İSO 6579-2003/Aİ; 2007 E (ГОСТ P 50396.0-92, ГОСТ 7702.2.3-93, ГОСТ P 50455-92, ГОСТ P 50480-93)
Radionuklidlər
-sezium - Cs-137;
-stronsium - Sr-90;
MVİ.MN 1181-2011
- listeria monocytogenes-nin təyini İSO 11290-1:1996 (bənd 1)

31

Tərkibində GMO ola bilən məhsullar -transgenlərin təyini ISO 24276:2006

32

Alkoqollu içkilər (şərab, araq, pivə) -etil spirt; OIV-MA-AS 312-01A , ГОСТ 12787-81
-sıxlıq OIV-MA-AS2-01A
-şəkərin kütlə qatılığı OIV-MA-AS 311-01A
OIV-MA-AS311-03
-ümumi turşuluq OIV-MA-AS 313-01
ГОСТ 32114-2013
.-uçucu turşular OIV-MA-AS 313-02
ГОСТ 32001-2012
-sərbəst so2 kütlə qatılığı OIV-MA-AS 323-04B
-ümumi so2-nin kütlə qatılığı OIV-MA-AS 323-04
ГОСТ 32115-2013
-ümumi ekstraktın kütlə qatılığı OIV-MA-AS2-03B
-gətirilmiş ekstraktın kütlə qatılığı OIV-MA-AS2-03B
-orqanoleptik gostəricilər ГОСТ 32030, ГОСТ 30060-93
-pH OIV-MA-AS313-15 , ГОСТ 31764-2012
-bulanıqlığa meyillilik OIV-MA-AS2-08
-kül OIV-MA-AS2-04
-qələvilik OIV-MA-AS2-05
-həqiqi ekstraktivlik ГОСТ 12787-81
-turşuluğun təyini ГОСТ 12788-87
-rənginin təyini ГОСТ 12789-87
-CO2 –nin təyini ГОСТ 32038-2012
-Fe OIV-MA-AS322-05A
-Cu OIV-MA-AS322-06
-Pb OIV-MA-AS322-12
-Cd OIV-MA-AS322-10
-Zn OIV-MA-AS322-08
-As OIV-MA-AS323-01A
-Hg OIV-MA-AS323-06
-qlükoza+fruktoza OIV-MA-AS311-03
-saxaroza OIV-MA-AS311-03
-radionuklid cs137 МВИ.МН 1181-2011
-radionuklid sr90 МВИ.МН 1181-2011
-mikrobioloji tədqiqat OIV-MA-E-AS4-01
-benzoy turşusu NMKL 124, 1997
-sorbin turşusu NMKL 124, 1997
-limon turşusu OIV-MA-AS313-09
-salisil turşusu OIV -MA-AS313-20
-qliserin OIV-MA-AS311-03
co2-nin təyini OIV-MA-AS314-01
-metanol ГОСТ51786-2001
-aldehidlər
-sirkə aldehidi
-kroton aldehid
-benzaldehid
ГОСТ51786-2001
-sivuş yağları
-2-propanol
-1-propanol
-2-butanol
-1-butanol
-1-heksanol
-1-pentanol
-izobutil spirti
-izoamil spirti
ГОСТ51786-2001
-mürəkkəb efirlər
-metil asetat
-etil asetat
-etil efiri
ГОСТ51786-2001
-magnezium OIV-MA-E-AS322-07
-fluoridlər OIV-MA-E-AS321-03
-sulfatlar OIV-MA-E-AS321- 05A
OIV-MA-E-AS321-05B

33

Tekstil -Formaldehid təyini ISO-14184-1-2011
-Red-9
-Orange-11
-Yellow-3
-Red-114
-Red-26
-Black-38
-Red-28
-Blue-1
-Basic violet-14
-Direct blue-6
-Direct brown-95
ISO-16373-3-2014
-di-isononyl phthalate (DINP)
-di- (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)
-di-n-octyl phthalate (DNOP)
-di-iso-decyl phthalate (DIDP)
-butyl benzyl phthalate (BBP)
-di-butyl phthalate (DBP)
-di-iso-butyl phthalate (DIBP)
-di-pentyl phthalate (DPP)
-di-iso-heptyl phthalate (DIHP)
-di- methoxyethyl phthalate (DMEP)
ISO-14389-2014
-pH təyini İSO 3071-2005

34

Dəftərxana ləvazimatları (karton, kağız və sellüloza) -pH təyini İSO-6588-1-2012
-Manqan
-Dəmir
-Mis
ISO-17812-2007

35

Plastik məmulatlar, oyuncaqlar -Stibium
-Arsen
-Barium
-Kadmium
-Xrom
-Qurğuşun
-Civə
-Selen
ISO-8124-3-2014

36

Sintetik yuyucu vasitələr (ağardıcı tozlar) -Aktiv oksigenin təyini (aktiv oksigen tərkibli vasitələrdə) ГОСТ 32387-2013
-Orqanoleptika ГОСТ 25644-96
-Qələvi komponentlərin təyini ГОСТ 32439-2013
-pH təyini ГОСТ 32385-2013
-Aktiv xlor təyini (xlor tərkibli vasitələrdə) ГОСТ 32386-2013
-Anion SAM-ların ümumi miqdarının təyini ГОСТ 32442-2013
-Fosfor tərkibli birləşmələrin təyini ГОСТ 32444-2013
-Sintetik yuyucu vasitələr (təmizləyici tozlar) -Orqanoleptika ГОСТ 25644-96
-Qələvi komponentlərin təyini ГОСТ 32439-2013
-pH təyini ГОСТ 32385-2013
-Suda həll olmayan qalığın təyini ГОСТ32440-2013
-Aktiv xlor təyini (xlor tərkibli vasitələrdə) ГОСТ 32386-2013
-Anion SAM-ların ümumi miqdarının təyini ГОСТ 32442-2013
-Sintetik yuyucu vasitələr (tozlar) -pH təyini AZS 053-2001
-Orqanoleptika AZS 053-2001
-SAM-ların ümumi miqdarının təyini AZS 053-2001
-Sabun (maye sabun) -pH təyini ГОСТ 29188.2-91
-Orqanoleptika
-Yağ turşularının ümumi miqdarının təyini
-Qətran turşularının təyini
- Qələvinin ümumi miqdarının təyini (kalium oksid olmaqla)
-Spirtdə həll olmayan qalığın təyini
AZS 226-2006
-Qliserin təyini İSO 1066-1975
-SAM-sərbəst qələvininümumi miqdarınıntəyini İSO 684-1974
-Qəlib sabun -Orqanoleptika
-Yağ turşularının ümumi miqdarının təyini
-Xloridlərin (NaCl) kütlə payı
-Qətran turşularının müəyyən edilməsi
- Spirtdə həll olmayan qalığın təyini
AZS 226-2006

37

Dəri məmulatları -Ağır metallar ГОСТ P ISO 17072-1-2015
-Ayaqqabı və onun hissələri (dəri), PVX (polivinilxlorid), EVA (etilvinilasetat), rezin, PU-TPU (poliuretan-termopoliuretan), PE-PP(polietilen-polipropilen tərkibli) -Naftalin
-Asenaftilen
-Asenaften
-Fluoren
-Fenantren
-Antrasen
-Fluoranten
-Piren
-Benzo (a) antrasen
-Benzo (e) piren
-Benzo (b) fluoranten
-Benzo (k) fluoranten
-Xrizen
-Benzo (j) fluoranten
-Benzopiren
-Indeno (1.2.3 cd) piren
-Dibenzo (a.h) antrasen
-Benzo (g.h.i) perilen
ISO-TS-16190 (ISO 28540-2011)
-Ayaqqabı və onun hissələri (PU örtüklü ) -Dimetilformamid İSO-TS 16189
Ayaqqabı -Ayaqqabı altlığının müxtəlif temperaturlarda əyilməsi zamanı deformasiyaya davamlılığının təyini
-Ayaqqabının istiliyi izolyasiya etmə qabiliyyətinin təyini
-Ayaqqabının istiliyi izolyasiya etmə qabiliyyətinin təyini
-Ayaqqabının su keçiriciliyinin təyini QOST R İSO 5403-1-2013
- pH təyini İSO-4045-2008
38 Sement -Sementin tutma vaxtının təyini EN 196-3