Ana səhifə | Tariflər | Laboratoriya

Sıra №-si

Xidmətlərin adı

Tariflər

(ƏDV ilə, manatla)

1. Laboratoriya xidmətləri

1.1.

Taxıl və yeyinti məhsullarında göstəricilərin təyini (hər maddə üzrə bir analiz üçün)

 

1.1.1

Orqanoleptik

2,0

1.1.2.

Fiziki

4,0

1.1.3.

Kimyəvi

8,0

1.2.

Taxıl və yeyinti məhsullarında toksiki göstəricilərin təyini (bir analiz üçün)

 

1.2.1.

Ağır metallar (Cu, Zn, Pb, Fe, Ni, Cr, Co, Hg, Cd, As, Sn, Mn) (hər maddə üzrə)

 

20,0

1.2.2.

Biotoksinlər (DSP, PSP,ASP) (hər maddə üzrə)

25,0

1.2.3.

Nistamin

50,0

1.2.4.

Nitrozaminlər (TVB-N, TMA-N) (hər maddə üzrə)

40,0

1.2.5.

Pestisidlər

60,0

1.2.6.

Mikotoksinlər

 

1.2.6.1.

 

Aflatoksin B1, B2,G1,G2,M1, zearalenon, ochratoxin A, dezoksinivalenol, T-2 toksin (hər maddə üzrə)

70,0

1.2.7.

Patulin

70,0

1.2.8.

Benzopiren

50,0

1.2.9.

Dioksinlər

50,0

1.2.10.

Antibiotiklər

40,0

1.2.11.

Nitrat və nitritlər

30,0

1.2.12.

Metanol, sivuş yağları, aldehidlər, mürəkkəb efirlər (hər maddə üzrə)

45,0

1.2.13.

Testesteron, DES, metiltestesteron, progestesteron (hər maddə üzrə)

20,0

1.3.

Taxıl və yeyinti məhsullarında radioloji göstəricilərin (sezium, stronsium) təyini (hər maddə üzrə bir analiz üçün)

50,0

1.4.

Taxıl və yeyinti məhsullarında mikrobioloji göstəricilərin təyini (bir analiz üçün)

 

1.4.1.

Mezofil aerob və fakültativ anaerob mikroorqanizmlər, süd turşulu mikroorqanizmlər (hər maddə üzrə)

20,0

 

1.4.2.

 

BÇBQ (koliforma, kolindeks), proteus, kif və maya göbələkləri, bacillus cereus bakteriyaları, sulfit reduksiyaedici bakteriyalar, kartof çöpləri (hər maddə üzrə)

20,0

1.4.3.

Eneterokokk, P.aeuruginosa, L.monocitogenes, fekal koliform, xloramfenikol (hər maddə üzrə)

20,0

1.4.4.

V.parahaemolytics

25,0

1.4.5.

Staphylococcus aureus

25,0

1.4.6.

Ümumi əsaslı uçucu azot (TVB-N)

25,0

1.4.7.

Patogen mikroorqanizmlər, o cümlədən salmonellalar

30,0

1.4.8.

Sərbəst və ümumi kükürd turşuları

30,0

1.4.9.

Sənaye sterilliyi

40,0

1.4.10.

Sorbin turşusu

60,0

1.4.11.

Bor turşusu

20,0

1.4.12.

Klostridium perfingens

45,0

1.5.

Suda kationların (Li+, Na+, K+, NH4+, Mg2+, Ca2+), anionların(Cl-, P043-, N03-, N02-, SO42-, F-, Br-) təyini (hər qrup maddə üzrə bir analiz üçün)

50,0